Bài ca người giáo viên nhân dân

Em đứng giữa giảng đường hôm nay